1970 Baja Bug

Jaime M.


Jaime's 1970 Baja Bug. 1.8 liter 8 valve Jetta engine.